20 January 2017 /

udyoga-mitra

namaste-bangalore

ಎಂಸಿಸಿ ವಿಧಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಾಗ್ದಂಡನೆ

 

ಎಂಸಿಸಿ ವಿಧಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಾಗ್ದಂಡನೆ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top